Ogłoszenie wyników postępowania Nr 68/2018 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego Discovery w Azot 5.0 wraz z dzierżawą butli
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.