Ogłoszenie wyników postępowania NR 67/2019- IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: : Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w jednorazowe plastiki do badań in vitro na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Polgen Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.