Ogłoszenie wyników postępowania Nr 65/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w odczynniki do analizy histopatologicznej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

 ELEKTROMED

Zabierzowska 11

32-005 Niepołomice

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.