Ogłoszenie wyników postępowania nr 64/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wybranych odczynników (zestawów kitów i buforu), dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Promega GmbH
Gutenbergring 10
69190 Walldorf, Niemcy

Całkowita wartość netto zamówienia: 250 982,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.