Ogłoszenie wyników postępowania nr 63/2020 – ARG

Przedmiot zamówienia: Profesjonalne usługi doradcze związane z rozwojem innowacyjnych leków i sprawami regulacyjnymi oraz przygotowywanie dokumentów regulacyjnych.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

CATO SMS
Specialized Medical Services-oncology BV (SMS-oncology)
Stationsplein Noord-Oost 438
1117 CL Schiphol, Holandia

Całkowita wartość netto zamówienia: 58 700,00 EUR (262 700,11 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.