Ogłoszenie wyników postępowania Nr 63/2018 – STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Ocena aktywności przeciwnowotworowej trzech związków chemicznych w pojedynczym poświadczeniu przy użyciu ortotopowego modelu glejaka GL261 u myszy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Explicyte – Immusmol SAS

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.