Ogłoszenie wyników postępowania NR 62/2019–ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynnika stosowanego w syntezie inhibitora arginazy przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

ChemieTek LLLC
Northeast Business Center
7301 E. 90th Street, Suite 117
Indianapolis, IN 46256, USA

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.