Ogłoszenie wyników postępowania nr 61/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wybranych przeciwciał do cytometrii, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o
ul. Osmańska 14,
02-823 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 55 112,88 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.