Ogłoszenie wyników postępowania Nr 61/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów BHP przeznaczonych do czyszczenia przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

F.H.U. „OPTIMA”
ul. Brzeska 102
08-110 Siedlce
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.