Ogłoszenie wyników postępowania NR 60/2019–ARG

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Część 1 – Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, całkowita wartość zamówienia netto: 27 864,00 zł
Część 2 – Th. Geyer Polska sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa, całkowita wartość zamówienia netto: 74 875,00 zł
Część 3 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość zamówienia netto: 5 916,00 zł
Część 4 – Linegal Chemicals sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, całkowita wartość zamówienia netto: 2 215,35 zł
Część 5 – Linegal Chemicals sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, całkowita wartość zamówienia netto: 417,15 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.