Ogłoszenie wyników postępowania nr 6/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa A2 oraz urządzenia do odciągania/odsysania płynów.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Donserv Wojciech Kaca, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

całkowita wartość zamówienia: 31 700,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.