Ogłoszenie wyników postępowania nr 59/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa białek rekombinowanych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:

Prospecta Sp. z o.o.
ul. Barbórki 8
04-511 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 44 100,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.