Ogłoszenie wyników postępowania NR 59/2019-IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1 – Merck sp. z o.o
Część 2 – „Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka sp. j.
Część 3 – Anchem Sp. z o.o. sp. k.
Część 4 – Waters sp. z o.o
Część 5 – „Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka sp. j.
Część 6 – Anchem Sp. z o.o. sp. k.
Część 7 – Bujno Chemicals Marcin Synak

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.