Ogłoszenie wyników postępowania Nr 59/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup żelu krzemionkowego C18 dla laboratorium chemicznego w Warszawie
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. – Część 1
BUJNO Chemicals Marcin Synak – Części 2, 3

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.