Ogłoszenie wyników postępowania nr 58/2020-ARG

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych jednego drobnocząsteczkowego związku w kierunku bycia substratem dla czterech ludzkich transporterów błonowych: CAT1, ATB0 +, BAT1 i PEPT1.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że nie został wyłoniony Wykonawca, a Zamawiający pozostawia postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty.