Ogłoszenie wyników postępowania NR 58/2019 – ARG

Przedmiot zamówienia: Najem spektrometru mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol sprzężonego z chromatografem cieczowym na okres 11 miesięcy z możliwością przedłużenia

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Bioanalytic Maciej Stopa ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.