Ogłoszenie wyników postępowania Nr 58/2018 –  IBD/IPF/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa testów ELISA służących do detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny oraz detekcji ludzkiego i mysiego białka YKL40 przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

 

Bio-Techne sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.