Ogłoszenie wyników postępowania Nr 57/2019 – IBD/IPF/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym do syntezy inhibitorów chitotriozydazy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Trimen Chemicals Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.