Ogłoszenie wyników postępowania Nr 57/2018 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej przez okres 24 miesięcy od momentu podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Części 1, 2, 4 Life Technologies Polska Sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Część 3 Biomedica Poland Sp. z o.o. Ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Część 5. Hurt Chem Hurtownia odczynników chemicznych Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.