Ogłoszenie wyników postępowania nr 56/2020–SARCO

Przedmiot zamówienia: Myszy genetycznie modyfikowane, z wyłączoną ekspresją genu chitotriozydazy (CHIT1).

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Transgenic Core Facility
Center for Inflammation Research
Ghent University – VIB
Technologiepark 71,9052 Ghent, Belgium

Całkowita wartość netto zamówienia: 17 000,00 EUR

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.