Ogłoszenie wyników postępowania Nr 56/2018 –  IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo w ramach prowadzonych projektów przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Animalab sp. z o.o

Dąbrowskiego 343

60-419 Poznań

Polska

 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.