Ogłoszenie wyników postępowania nr 55/2020 –IPF/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa cytokin przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że w toku postępowania nie wpłynęła oferta spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert.