Ogłoszenie wyników postępowania nr 54/2020 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Badanie ex vivo skuteczności terapeutycznej trzech inhibitorów YKL40 i związku referencyjnego na modelach komórkowych i tkankach IPF.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Ludwig Boltzmann Gesellschaft GmbH
Neue Stiffingtalstraße 6/VI
8010 Graz, Austria

Całkowita wartość netto zamówienia: 70 000,00 EUR (318 479,00 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.