Ogłoszenie wyników postępowania NR 54/2019 – SOE

Przedmiot zamówienia: Realizacja pakietu badań toksyczności przewlekłej u zwierząt dla inhibitora chitynazy OATD-01, rozwijanego jako pierwszej, przełomowej terapii w leczeniu sarkoidozy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Charles River Laboratories, Inc., 640 North Elizabeth Street, Spencerville,OH 45887,USA

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.