Ogłoszenie wyników postępowania Nr 54/2018 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa szklanych akcesoriów laboratoryjnych dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

DONSERV – część 1
VWR International Sp. z o.o. – część 2

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.