Ogłoszenie wyników postępowania NR 53/2019- IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do izolacji RNA i DNA przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Q4Lab sp. z o.o, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.