Ogłoszenie wyników postępowania Nr 51/2018 –  SARCO

Przedmiot zamówienia: Realizacja programu toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej dla inhibitora chitynazy OATD-01, opracowanego jako innowacyjne leczenie sarkoidozy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

 

Charles River Laboratories France

69210 St GERMAIN NUELLES

France

 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.