Ogłoszenie wyników postępowania nr 50/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i produktów farmaceutycznych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 16 322,07 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.