Ogłoszenie wyników postępowania Nr 50/2018 – SARCO

Przedmiot zamówienia: Rozwój formulacji i produkcja GMP badanego produktu leczniczego i placebo do badań klinicznych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

PozLab sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.