Ogłoszenie wyników postępowania nr 5/2021-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa biosensorów (sond) do badania oddziaływań między białkami na urządzeniu Blitz, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Sartorius Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70A, 62-025 Kostrzyn

Całkowita wartość netto zamówienia: 39 312,00 € ( 177 835,69 zł)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.