Ogłoszenie wyników postępowania nr 5/2020 – DUBs / Korekta wyników 02/06/2020 ( Część 2)

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 16 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiło:

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa

całkowita wartość zamówienia: Część 1: 203 950,00 zł netto, Część 2: 6 100,00 zł netto ( Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na zakres z Części 2)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.