Ogłoszenie wyników postępowania Nr 49/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do badań in vivo przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1. Sarstedt Sp. z o.o., Warszawska 25, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
Część 2,3,4,5,7,8,9,10,11 Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
Część 6. Meringer Sp. z o.o., ul. Dobrzecka 95/8a, 62-800 Kalisz
Część 12. Brak ofert

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.