Ogłoszenie wyników postępowania nr 48/2020-SARCO

Przedmiot zamówienia: Najem spektrometru mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol sprzężonego z chromatografem cieczowym na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Bioanalytic Maciej Stopa
ul. Piekarnicza 5,
80-126 Gdańsk

Całkowita wartość netto zamówienia:1 390 678,32 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.