Ogłoszenie wyników postępowania NR 48/2019- IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa płytek opłaszczonych insertami 3D Alvetex Scaffold przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

AMS Biotechnology (Europe) Limited, 184 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire 0X144SE

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.