Ogłoszenie wyników postępowania nr 47/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 r.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Bio-Techne Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 242 335,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.