Ogłoszenie wyników postępowania NR 46/2019-IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywną dostawę podłoży o obniżonej zawartości czynników wzrostowych do opłaszczania płytek hodowlanych do badania właściwości angiogennych komórek endotelialnych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

VWR International Sp. z o.o., Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.