Ogłoszenie wyników postępowania nr 45/2021–DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych (płytek i probówek wirówkowych) do prowadzenia hodowli komórkowych przez okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Th Geyer Polska Sp. z o.o.
ul. Czeska 22A
03-902 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 14 040,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.