Ogłoszenie wyników postępowania nr 44/2021–DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biologicznych (hepatocytów, mikrosomów , frakcji S9, cytozolu z wątroby wybranych gatunków) oraz materiałów/akcesoriów zużywalnych do prowadzonych analiz dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

LifeTechnologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 72 144,78 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.