Ogłoszenie wyników postępowania nr 44/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do badań in vitro ADME oraz sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

LifeTechnologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 30 290,66 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.