Ogłoszenie wyników postępowania Nr 44/2019-IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia:Zaopatrzenie laboratorium biologicznego w odczynniki do biologii molekularnej i komórkowej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.