Ogłoszenie wyników postępowania Nr 44 /2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Odczynniki do hodowli komórkowych oraz ludzkie komórki nabłonka oskrzeli pobrane od zdrowego dawcy, ludzkie komórki nabłonka oskrzeli pobrane od dawcy z astmą, ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej od kilku dawców

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

CELLLAB KRZYSZTOF GRABOWSKI
Ul. Jagielska 29A
02-886 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.