Ogłoszenie wyników postępowania nr 43/2021–DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu właściwości immunomodulacyjnych naszych 2 związków w systemie naśladującym mikrośrodowisko ludzkiego nowotworu w systemie kohodowli składającym się z ludzkich strukturalnych komórek nowotworowych i pierwotnych komórek odpornościowych przez okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Eurofins Panlabs Inc.
6 Research Park Dr,
St Charles, MO 63304, USA

Całkowita wartość netto zamówienia: 45 020.00 EUR (207 695,27 zł)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.