Ogłoszenie wyników postępowania nr 43/2020-SARCO

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium analitycznego Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne oraz odbiór opakowań zwrotnych 2x w miesiącu.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Część 1: Rozpuszczalniki deuterowane dla laboratorium analitycznego i bioanalitycznego w Warszawie

VWR International Sp.z o.o,
ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Całkowita wartość netto zamówienia: 2 765,10 zł

Część 2. Rozpuszczalniki i odczynniki do HPLC i HPLC-MS dla laboratorium analitycznego i bioanalitycznego w Warszawie

VWR International Sp.z o.o,
ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Całkowita wartość netto zamówienia: 73 820,06 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.