Ogłoszenie wyników postępowania Nr 43/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG/SARCO/DUBs

Przedmiot zamówienia:Sukcesywna dostawa białek rekombinowanych oraz testów Elisa przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1: Bio-Techne Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa
Część 2: Bio-Techne Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.