Ogłoszenie wyników postępowania Nr 43/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odzieży przemysłowej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Uniform Sp. z o. o.
ul. Włodarzewska 72
02-393 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.