Ogłoszenie wyników postępowania nr 42/2020- ARG

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań przedklinicznych dotyczących metabolizmu leku, badań farmakokinetycznych (DMPK) oraz ADME/PK.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

NUVISAN GmbH
Am Feld 32, 85567 Grafing
Niemcy

całkowita wartość zamówienia: 25 200,00 EUR

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.