Ogłoszenie wyników postępowania Nr 42/2019 – ARG

Przedmiot zamówienia: : Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne (myszy FOX SCID Beige CB17.Cg-PrkdcscidLystbg-J/Crl) na potrzeby badań in vivo przez okres 6 miesięcy od podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Animalab Sp. z o.o., Dąbrowskiego 343, 60-149 Poznań

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.