Ogłoszenie wyników postępowania nr 42/2018 – IBD

Przedmiot zamówienia: Eksperckie usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji regulacyjnej

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firm
L2D Services SARL
166 Bd du Montparnasse
75014 Paryż, Francja

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia