Ogłoszenie wyników postępowania nr 41/2021 – DUBs – KOREKTA

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych przez okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Th Geyer Polska Sp. z o.o. (Wykonawca odstąpił od podpisania umowy)
ul. Czeska 22A
03-902 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 25 068,00 zł

Dnia 13.12.2021 Wykonawca Th Geyer Polska Sp. z o.o. poinformował mailowo Zamawiającego, że odstępuje od podpisania umowy z uwagi na duży wzrost cen od stycznia. W związku z tym wybrany został kolejny Wykonawca, który uzyskał najwyższą ilość punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Bio-Techne Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 25 311,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.