Ogłoszenie wyników postępowania Nr 41/2019 – ARG

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań przedklinicznych dotyczących badań farmakokinetycznych i badań ADME.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

NUVISAN GmbH, Am Feld 32, 85567 Grafing, Germany

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.